Plovárenský řád

Určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách městského koupaliště v Opavě a musí být všemi osobami provozu dodržován. Veškerá zařízení a vybavení městského koupaliště jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb uvedených v nabídce dle ceníku. Jiným osobám se zdržovat na pozemku, náležícímu k areálu koupaliště, není bez předchozího souhlasu provozovatele povoleno.

I. Vstup do prostor městského koupaliště

1. Provozní doba je zveřejněna na tabuli u vchodu do objektu. Na tomto místě jsou rovněž zveřejněna sdělení provozovatele určená k informaci veřejnosti.
2. Vstup do všech prostor areálu koupaliště je dovolen pouze po úhradě vstupného, případně se souhlasem provozovatele. Prodej vstupného začíná okamžikem otevření
a končí 30 minut před uzavřením provozu. Ceny vstupného a služeb jsou zveřejněny na ceníku umístěného u vstupu a u pokladny.

II. Vstupní a odbavovací systém

1. Obsluha vstupního a odbavovacího systému je prováděna pouze řádně proškolenými zaměstnanci provozovatele městského koupaliště
2. Před vstupem na městské koupaliště si návštěvník zakoupí lístek nebo Permanentku.
3. Permanentka je bezkontaktní paměťová čipová karta, která funguje podobně, jako bankovní platební karta pro bezhotovostní platbu. Permanentku je možno zakoupit na pokladnách městského koupaliště a městských lázní. Permanentka je aktivována registrací do systému. „Podmínky využívání Permanentky městského koupaliště a městských lázní“ jsou vyvěšeny u vstupu do areálu a dále pak na webových stránkách městského koupaliště www.koupalisteopava.cz .
4. Při vstupu do areálu koupaliště prochází návštěvník turniketem nebo vstupní brankou. K průchodu použije vstupní lístek nebo Permanentku. V případě potřeby mu bude nápomocna obsluha vstupního a odbavovacího systému.
5. Při zakoupení kabiny nebo skříňky budou zákazníkovi vydány klíče až po složení vratné zálohy dle platného ceníku. Záloha bude návštěvníkovi vrácena při odevzdání klíče.
6. Vstupní branka slouží přednostně ke vstupu návštěvníků s kočárky a vstupu imobilních občanů.
7. V případě výpadku elektrické energie, nebo jiné závadě na vstupním a odbavovacím systému, bude úhrada vstupného a jiných služeb dle ceníku, prováděna pouze v hotovosti.

III. Vyloučení z návštěvy koupaliště

1. Do prostor areálu koupaliště nemají přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor vyvolávajícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, s kožními parazity a vyrážkami (vyjma nenakažlivé psoriázy), osoby s otevřenou ránou nebo s obvazem na těle apod.
2. Do prostor areálu nemají přístup osoby nečisté a v znečištěném oděvu, zahmyzené, pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
3. Z prostoru zařízení areálu může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí, přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců provozovatele. Podle povahy přestupku může provozovatel požádat o zakročení orgány policie.
4. Vstup do areálu koupaliště může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by důvodně mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je v rozporu s dobrými mravními a společenskými zásadami.

IV. Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu,
jakož i pokynů zaměstnanců provozovatele, kteří jsou odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.
2. Doba pobytu v areálu koupaliště začíná projitím turniketem nebo vstupní brankou a končí odchodem z areálu.
3. Třicet minut před koncem provozní doby je vstup do areálu pro nové návštěvníky uzavřen. Před koncem provozní doby musí návštěvníci opustit areál tak, aby jejich pobyt v areálu skončil nejpozději v hodinu uvedenou na rozvrhu jako konec provozní doby.
4. Návštěvníkům se určuje místo pro odkládání věcí do uzamykatelných skříněk nebo kabin. Během pobytu v areálu je návštěvník povinen mít klíč od skříňky
nebo kabiny neustále u sebe. V případě, že nebude mít klíč u sebe, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci.
5. Návštěvníci jsou povinni se převlékat pouze v prostorách k tomu určených, tj. v převlékacích kabinách.
6. Větší částky peněz, ceniny, cennější předměty, klenoty nebo doklady je návštěvník povinen předat provozovateli k úschově v pokladně.
7. Návštěvníci jsou povinni z hygienických důvodů se před vstupem do bazénu omýt mýdlem a vodou. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z návštěvy koupaliště bez nároku na vrácení vstupného.
8. Návštěvníci koupaliště používají své vlastní plavky, které musí být čisté a musí odpovídat zásadám slušnosti. Osoby ve spodním prádle, legínách, kraťasech či jiném oděvu než plavky, nebudou do vlastního bazénu vpuštěny. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z návštěvy koupaliště, bez nároku na vrácení vstupného.
9. V plaveckém bazénu je zakázáno používat kožené míče všech velikostí, tenisové míčky, míč na vodní pólo, těžké gumové míče a hokejové kotouče, vč. jiných předmětů.
10. Před vstupem do šaten jsou návštěvníci povinni se osušit.
11. Návštěvníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém areálu koupaliště pomalu a dbají osobní bezpečnosti. Ohleduplností k ostatním zákazníkům předcházejí vzniku úrazů.
12. Hloubky vody v bazénu jsou řádně označeny.
13. V případě zaviněného znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru areálu je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit, popř. uhradit vzniklou škodu, přičemž se výše úhrady řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu.
14. Po poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění nebo nevolnosti, zabezpečí obsluha koupaliště lékařskou pomoc. Místnost první pomoci se nachází v hlavní budově u hlavního vstupu.
15. Za případné poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, neukázněností a porušením tohoto řádu, provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
16. Dětem mladším 10 – ti let, je dovolen vstup do areálu koupaliště pouze v doprovodu dospělé osoby, která za něj nese odpovědnost. Děti do 1 roku nemají do bazénů přístup. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

V. Veřejnosti je zakázáno

1. Zdržovat se v areálu koupaliště bez uhrazení vstupného nebo bez předchozího souhlasu provozovatele.
2. Vstupovat do prostoru očistných sprch, bazénů, toboganových drah a dojezdových bazénků ve venkovní obuvi.
3. Vstupovat do prostor, které nejsou určeny veřejnosti.
4. Používat šampóny ve skleněných obalech, holit se čepelkami, odhazovat jehly a jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění.
5. Křičet, pískat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně v areálu koupaliště.
6. Srážet druhé osoby do bazénů, vzájemně se potápět a úmyslně stříkat vodou na druhé osoby.
7. Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti první pomoci.
8. Skákat do bazénu z podélných stran.
9. Používat potápěčské výstroje. Vstupovat do bazénů bez předchozí očisty celého těla vodou a mýdlem, plivat, vyplachovat si v bazénech ústa a nos, močit do bazénů, znečišťovat veškeré prostory areál koupaliště.
10. Používat vlastní elektrické spotřebiče s pohyblivými přívody elektrické energie.
11. Vodit nebo přinášet do areálu koupaliště zvířata.
12. Vnášet do areálu koupaliště látky hořlavé nebo jinak nebezpečné. Toto ustanovení se vztahuje i na sortiment potravinářského charakteru.
13. Svévolně přemisťovat předměty, otevírat již obsazené skříňky nebo kabiny, manipulovat i s jiným technickým zařízením koupaliště.
14. Kouřit v celém areálu koupaliště a minigolfu
15. Rozdělávat oheň v areálu koupaliště.
16. V areálu čistého provozu konzumovat jídla a nápoje (u brodítka).
17. Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád koupaliště, toboganů, dětského bazénku a dbát pokynů plavčíků a zaměstnanců koupaliště.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Návštěvníci jsou povinni používat veškeré zařízení a vybavení koupaliště tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení.
2. Opakované porušení tohoto řádu může být stíháno jako přestupek nebo trestný čin.
3. Tento Plovárenský řád je schválen orgány hygienického dozoru v Opavě, jako součást Provozního řádu městského koupaliště v Opavě.
4. Stížnosti, přání a podněty týkající se provozu, zaměstnanců nebo stavu zařízení mají návštěvníci možnost zaznamenat do knihy přání a stížností, která je uložena v pokladně.

Ing. Jan Hazucha jednatel společnosti

 

OBČERSTVENÍ

dětské hřiště

OBČERSTVENÍ

Občerstvení je v areálu městského koupaliště zajištěno stánky, které jsou umístěnyve střední části a na koncích podélných křídel hlavní...

 

 

MINIGOLF

minigolf

MINIGOLF

Minigolf je otevřen vždy od měsíce května do konce září a uzavřen bude pouze v případě trvalého deště a nízkých teplot.

 

KOUPALIŠTĚ OPAVA

vodní hladina

 

 

 

Copyright © 2015, Technické služby Opava